@rtzoom

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Projekt prvého slovenského internetového umeleckého časopisu a data-archívu založeného 21.5.1997.


@rt-zoom© - Internet Art Magazine[edit]

Časopis:

 • pre intermediálne a multimediálne umenie,
 • pre aktuálne výtvarné umenie, hudbu a divadlo,
 • pre nové myslenie a inšpirujúce koncepty a projekty


Partnerský projekt Internet @rt @cademy

Iniciovanie internetového časopisu už v máji 1997 bolo dôsledkom stavu na Slovensku, ale aj elegantným východiskom.


Uzavretá spoločnosť pred novembrom 1989 umlčala názor cenzúrou resp. autocenzúrou. Kombinácia otvoreného priestoru po roku 1990 a dobiehajúceho modelu financovania umožnila reflektovať nové názory. Po roku 1993 začali zanikať odborné časopisy, ktoré vznikli alebo sa svojprávne vyprofilovali v tomto progresívnom období. Zánikom časopisov ako PROFIL, Výtvarný život alebo Kultúrny život sa vytratila reflexia priestor pre zverejňovanie umeleckých projektov. Dnes je stále menej financií na nesamoúčelné, ale o to progresívnejšie projekty a financie na kultúru sa strácajú v štátnej správe, ktorá sa zaoberá už len sociálnym zabezpečením staršej generácie. Jedinou platformou prezentovania otvoreného názoru je médium najnovšej technológie - internet. Iniciovanie vzniku časopisu @rt-zoom je dôsledkom stavu, ale aj elegantným východiskom. Internet je zárukou demokratického prístupu k informáciám, ale aj k ich poskytovaniu. Vytvára priestoru pre ideovo bohaté ale financiami neoplývajúce umelecké projekty, ktoré kvôli tzv. „nemožnosti“ napojiť sa na štátny rozpočet cez MK SR. Internet narúša predstavu o modernistických hierarchiách v umeleckej spoločnosti, ktoré sú zväčša už len brzdou aktivít.

@rt-zoom preferuje osobnosti a ich identitu, nie administratívne zázemie inštitúcií.


Objednávka vstupného identifikačného kódu (murin.michal@slsp.sk).Čo je @rt - zoom?

 • @rt - zoom je internetový časopis v progrese. Jeho koncepcia je flexibilná a jeho forma umožňuje neustále „bobtnanie“. Časopis je súčasne prehľadným archívom.
 • @rt - zoom chce byť svojpomocným a svojou multisubjektívnosťou aj objektívnym iniciátorom nových projektov a väzieb medzi nimi. Texty, ktoré vznikajú pre príležitostné semináre, katalógy, sympóziá, môžu existovať ako systematický text-archív, ako súčasť časopisu a sú takto kedykoľvek k dispozícii.
 • @rt - zoom je priestor pre profesne štrukturovaný iniciátor a navigátor Web stránok, zaujímavých osobností a neziskových organizácií pôsobiacich na Slovensku.
 • @rt - zoom je navigátorom doporučených Web stránok z príslušných disciplín, ktoré iniciujú samotní browseri a supervisori.
 • @rt - zoom je špecifický v obojstrannosti komunikácie. Web stránky v angličtine predstavujú dianie smerom do zahraničia. Otvorená, kritická reflexia komentuje dianie a REC (recommended) formou doporučuje, ale aj dotvára verejnosti predkladaný názor.
 • @rt - zoom je fórum odbornej verejnosti s chuťou popularizovať problematiku.
 • @rt - zoom je príručka pre publicistov a novinárov, ktorí vzhľadom na stav školstva, ale aj publicistiky nemajú možnosť orientovať sa v súčasnom myslení, umenie nevynímajúc.
 • @rt - zoom je auditórium názorov.
 • @rt - zoom je iniciátorom nových projektov.
 • @rt - zoom nesupluje prácu štátnych inštitúcií, ale je ich objektivizujúcim doplnkom.


Aké je autorské zázemie časopisu @rt-zoom?


O existencii a možnosti prispievať do @rt-zoomu je informovaný každý potenciálny prispievateľ. Autor koncepcie to chápe tak, že každý, kto o možnosti vie, je súčasne pozvaný k spolupráci. Prispievateľom môže byť každý návštevník @rt-zoomu, ktorý chce zaslať svoj text s fotodokumentáciou alebo vizuálny resp. multimediálny produkt a zaradiť ho vedľa takého iného, ktorý je autorovi blízky. Na vysvetlenie predkladám popis vedeckého pokusu v oblasti skúmania organizovanej spoločnosti: do ohraničeného priestoru s predmetmi postavíte niekoľko inteligentných robotov naprogramovaných len dvoma inštrukciami. Ak narazíš na predmet - uchop ho a ak narazíš na predmet a už jeden máš v rukách, polož ho. Po čase vzniknú v tomto ohraničenom priestore skupiny predmetov a žiaden predmet nebude solitér. Tak si predstavujem zgrupovanie textov do skupín, ktoré majú k sebe blízko.

Preferujeme texty o umení, nie o kultúre, kultúrnej politike, mocensko lobistických snahách a už vôbec nie texty komerčno informatívneho charakteru.


Kto je autorom projektu časopisu @rt - zoom?

Michal Murin (1963) ako publicista a kritik sústreďuje svoju pozornosť na súčasné výtvarné umenie. Venuje sa novým médiám, videoartu, interaktívnemu umeniu, počítačovej animácii, performance artu, experimentálnemu divadlu, intermédiám a multimédiám, ktoré prezentoval na hlavne na stránkach časopisu PROFIL súčasného výtvarného umenia, kde pôsobí ako zástupca šéfredaktora od r. 1992. Ďalej publikoval v Ateliéri, Tichu /ČR/, Javisku, Medzičase o divadle (tiež člen redakčnej rady 1992 -94), Dotykoch (vrátane vlastnej literárnej tvorby), Kultúrnom živote, v Redakcii spravodajstva Slovenskej televízie /1991/. Je zostavovateľom a editorom publikácie AVALANCHES 1990 - 1995 o intermediálnych presahoch výtvarného umenia, hudby a divadla. Vydavateľsky pripravil niekoľko publikácií (J. Cage - M. Feldmann: Radio happenings I.-IV. a pod.) v knižnej edícii G.L.A.C.I.E.S. Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, ktorej je predsedom. http://www.savba.sk/logos/mca/sneh.html Michal Murin je autorom niekoľkých desiatok umeleckých projektov, účastníkom zahraničných umeleckých sympózií a kurátorom niekoľkých výstav (46.411,-, SOUND OFF 95 – 96 – 97, PIANO HOTEL).


Projekt @rt-zoom ako aj jeho názov je vypracovaný podľa Autorského zákona 35/1965 Zb a 383/1997 Zb.

Poznámky:[edit]

Pisané sept. 1997. Žiadosť bola podaná na MK SR [1] v roku 1998 a neskôr v roku 2000 paralelne s databázovým projektom www.radioart.sk aj na SCCA (riaditeľka Mária Hlavajová), Bratislava . V oboch prípadoch nebol projekt @rtZoom podporený.

Uverejnený materiál je autenticky.

Pod hlavičkou @rtZoom bolo zaslané len niekolko desiatok mailov simulujúcich mailing listové servery napr. Syndicate pri V2 v Rotterdame. K vytvoreniu web stránok nedošlo, pre absenciu náklonnosti vtedy existujúcich finančných zdrojov.