Čerstvé Ovocie

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

"Sme skupina kamarátov, ktorí sa rozhodli urobiť niečo pre umeleckú sféru našej spoločnosti, a ktorí tak chcú prezentovať široké spektrum umeleckých, kultúrnych a spoločenských aktivít, tvoriť, vzdelávať, sprostredkovať. Našou motiváciou je ponúkať možnosti pre realizáciu všetkých kreatívnych občanov, aby kultúrnym a umeleckým prejavom prispeli k zatraktívneniu miesta, v ktorom žijú. Našou inšpiráciou je propagácia kreatívneho priemyslu po celom svete, ktorý využíva tvorivý potenciál ľudí v prospech rozvoja celej spoločnosti.

Naším poslaním je hlavne podpora umenia a kultúry nekomerčného charakteru prostredníctvom organizácie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Máme v pláne vytvárať priestor pre prezentáciu a propagáciu tvorivých ľudí, mladých tvorcov, autorov, študentov či absolventov umeleckých škôl, ako aj amatérov, ale i profesionálov, a teda vytvárať priestor pre zmysluplné trávenie voľného času. Snažíme sa tak o založenie novej platformy prezentácie, chceme otvárať dvere každému, kto má záujem dostať sa do povedomia v umeleckej komunite, ako aj do povedomia verejnosti. Naším úmyslom je vytvorenie interakcie medzi návštevníkmi a umelcami. Naším najväčším motívom je snaha o vytvorenie neformálnej kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie, ktorej cieľom je osveta a rozvoj kultúry a uchovávanie kultúry ako takej vo všetkých svojich podobách v podmienkach miest, ako aj prezentačná, metodická a koordinačná činnosť. Snažíme sa hľadať prieniky medzi rôznymi kreatívnymi spracovaniami a zdôrazňujeme tak ich vzájomné dialógy, ich potrebu a význam umenia pre každodenný život.

Našim cieľom je teda organizovanie kultúrnych, spoločenských a multižánrových podujatí, výstav, prezentácií, osvetových akcií a stretnutí, ktorých cieľom je poukázať na širokú škálu šikovných mladých kreatívnych ľudí. Dôraz pri našich projektoch kladieme na originalitu, na kvalitu, na netradičnú formu, na prepájanie žánrov a oblastí, na experiment aj na kontroverznosť. Myslíme si, že kreatívni a tvoriví ľudia si zaslúžia priestor, kde by mohli prezentovať seba a svoju tvorbu. Ambíciou Čerstvého ovocia je ponúknuť tento priestor a upozorniť na ľudí a projekty, čo stoja za to.

Čerstvého ovocie tvorí: Bc. Tomáš Augustín, Ing. arch. Martin Brix, Ing. arch. Martina Kalusová, Bc. Beáta, Ing. arch. Michaela Kesanová, Bc. Nikola Luzárová, Ing. Michal Marcinov a Ing. arch. Dalibor Vidiečan. Kolektív tvorivého tímu Čerstvého ovocia reprezentuje viacero členov, aby sa zabezpečila čo najväčšia kvalita poskytovaných služieb. Medzi naše prednosti patria veľmi dobré skúsenosti v riadení kultúrneho priestoru, dobrá orientácia v umeleckých kruhoch, ako aj schopnosť uzatvárať rôzne partnerstvá a spolupráce. So svojimi doterajšími skúsenosťami a know-how tak pomáhame umelcom a organizujeme podujatia podporujúce kultúru, vytvárame jedinečnú komunitu, oslovujeme širokú verejnosť.

Nezisková organizácia Čerstvé Ovocie vytvorila zázemie a priestor pre šírenie mladej kultúry. Galleria Cvernovka / Uzol kultúry (http://galleriacvernovka.sk/), Urban Market (http://urbanmarket.sk/) a projekt Kreatívny priemysel a iné spolupráce, ako hlavné piliere našej produkcie chceme rozvíjať naďalej." zdroj


http://www.cerstveovocie.sk