Revision history of "Barbara Kita"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 15:34, 6 April 2012Dusan talk contribs 336 bytes +336 Created page with "Adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się głównie teorią filmu i nowych mediów oraz przekładami tekstów z..."